WYPEŁNIONĄ I PODPISANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES:SEKRETARIAT@TEAMWORKSCHOOL.PL

Przebieg REKRUTACJI do szkoły podstawowej:

 1. przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty rekrutacyjnej (200 zł) na rachunek: 97 1050 1025 1000 0097 0837 9822 ING Bank Śląski;
 2. przesłanie kopii świadectwa ukończenia klasy programowo niższej na adres: sekretariat@teamworkschool.pl;
 3. spotkanie z Dyrekcją Szkoły/rozmowa;
 4. podpisanie umowy;
 5. wpłata wpisowego (2000,- zł);
 6. czesne 1300 zł płatne przez okres 12 miesięcy do 3 każdego miesiąca "z góry".

UWAGA: minimalna średnia ocen, z jaką przyjmujemy do szkoły wynosi 4,0.

Przebieg REKRUTACJI do liceum:

 • przesłanie wypełnionej  karty zgłoszenia dziecka wraz z kopią dokonania opłaty rekrutacyjnej na nr konta: 97 1050 1025 1000 0097 0837 9822 ING Bank Śląski;
 • przesłanie kopii wyniku egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum/klasy programowo niższej na adres: sekretariat@teamworkschool.pl;
 • spotkanie z Dyrekcją Szkoły/rozmowa;
 • podpisanie umowy;
 • wpłata wpisowego (2000,- zł);
 • minimalna liczba punktów do liceum wynosi 120.

Uczeń może uzyskać dodatkowe punkty za nast. elementy:

 1. udział w olimpiadach/konkursach przedmiotowych - max 5 pkt,
 2. szlachetną, godną naśladowania postawę - max 5 pkt.
 3. realizację ciekawego hobby, zainteresowania mogące być inspiracją dla innych uczniów - max 5 pkt.
 4. zaangażowanie/osiągnięcia pozaszkolne - max 5 pkt5.
 5. prezentację w power point przedstawiającą zagadnienie będące w sferze szczególnych zainteresowań ucznia (szczegóły poniżej).

Ad.pkt. 5. Kandydat/kandydatka przygotowuje prezentację z dowolnie wybranego zagadnienia w formie prezentacji power point i przesyła w formie załącznika wraz z kartą zgłoszenia. Tematy prezentacji: zagadnienia z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych lub humanistycznych będące w sferze szczególnych uzdolnień/zainteresowań ucznia/uczennicy.

Aplikacje kandydatów i kandydatek będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń.

UWAGA: nie przyjmujemy uczniów z nieodpowiednią i naganną oceną z zachowania.