WYPEŁNIONĄ I PODPISANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES:SEKRETARIAT@TEAMWORKSCHOOL.PL

Przebieg REKRUTACJI do szkoły podstawowej:

 1. przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty rekrutacyjnej (200 zł) na rachunek: 97 1050 1025 1000 0097 0837 9822 ING Bank Śląski;
 2. przesłanie kopii świadectwa ukończenia klasy programowo niższej na adres: sekretariat@teamworkschool.pl;
 3. spotkanie z Dyrekcją Szkoły/rozmowa;
 4. podpisanie umowy;
 5. wpłata wpisowego (2000,- zł);
 6. czesne 1350 zł płatne przez okres 12 miesięcy do 3 każdego miesiąca "z góry".

UWAGA: minimalna średnia ocen, z jaką przyjmujemy do szkoły wynosi 4,0.

Przebieg REKRUTACJI do liceum:

 • przesłanie wypełnionej  karty zgłoszenia dziecka wraz z kopią dokonania opłaty rekrutacyjnej na nr konta: 97 1050 1025 1000 0097 0837 9822 ING Bank Śląski;
 • przesłanie kopii wyniku egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego i/lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum/klasy programowo niższej na adres: sekretariat@teamworkschool.pl;
 • przystapienie do egzaminu pisemnego z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród nast: biologia, geografia, historia, fizyka (dotyczy wyłącznie kandydatów do klas pierwszych);
 • spotkanie z Dyrekcją Szkoły/rozmowa;
 • podpisanie umowy;
 • wpłata wpisowego (2000,- zł);
 • punktacja: max 100 pkt. za świadectwo, max 20 pkt. za każdy przedmiot egzaminacyjny.

Uczeń może uzyskać dodatkowe punkty za nast. elementy:

  1. udział w olimpiadach/konkursach przedmiotowych - max 10 pkt.
  2. szlachetną, godną naśladowania postawę - max 5 pkt.
  3. zaangażowanie/osiągnięcia pozaszkolne - max 5 pkt5.

Aplikacje kandydatów i kandydatek będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Najbliższy termin egzaminów do pierwszej klasy liceum rok szkolny 2021/2022 - styczeń/luty 2021 - wkrótce szczegóły. 

UWAGA: nie przyjmujemy uczniów z nieodpowiednią i naganną oceną z zachowania.