TEAMWORK SCHOOL,
to nowo-tworzona Prywatna Szkoła Podstawowa oraz Liceum Ogólnokształcące w Józefowie nad Świdrem (start we wrześniu 2019 roku).

Idea założenia szkoły wzięła się z pasji nauczania i marzeń o stworzeniu fajnej szkoły. Szkoły, do której chce się wracać i, w której  każdy uczestnik procesu kształcenia jest ważny. Szkoły, która przeprowadzi małego/młodego człowieka przez wczesny/kolejny etap edukacji w miarę bezproblemowo, która zaszczepi w nim/ w niej ciekawość światapasje
cywilną odwagę, aby zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem.

Przyjmujemy w swe progi uczniów bez względu na ich pochodzenie kulturowe, religijne, czy etniczne
i kształcimy neutralnie światopoglądowo. Zapewniamy rozszerzony program  nauczania  języka angielskiego, w młodszych klasach zajęcia sensoryczne (w tym muzykaplastyka, zajęcia w pracowniach)  i ciekawe zajęcia pozalekcyjne.

 

 

METODY I TECHNIKI NAUCZANIA

Eklektyczne podejście na nauczania – wykorzystanie elementów najlepszych systemów edukacyjnych (
w klasach I-III odwołujemy sie do metody Montessori stopniowo przechodząc w system edukacji fińskiejoraz Jenaplan) plus własne doświadczenie i zdrowy rozsądek.

PRIORYTETY

Kształcić umiejętności niekognitywne takie jak:

 • samoświadomość,
 • cywilna odwaga,
 • współodpowiedzialność za efekty w nauce,
 • umiejętność współpracy,
 • otwartość,
 • szerokie zainteresowania,
 • kompetencje moralne,
 • wrażliwość społeczna,
 • postawa obywatelska,

które (jak się okazuje) odgrywają większe znaczenie w osiągnięciu zawodowego i osobistego sukcesu, niż formalne wykształcenie i dyplomy.

DEWIZA SZKOŁY

Teamwork is where success starts

DYDAKTYKA I ZAJĘCIA POZALEKCYJNIE

 • Robotyka;
 • Autorski program nauczania plastyki ;
 • Rozszerzony program nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy ;
 • Anglojęzyczny autorski program nauczania przedmiotu Science;
 • Culture Studies (w tym – edukacja filmowa we współpracy z „Kino Dzieci”);
 • Zajęcia „Zaszczep się wiedzą” (w tym – edukacja seksualna);
 • zajęcia filozofii /etyki/logiki jako zajęcia obowiązkowe;
 • Self-defence classes, czyli jak się skutecznie bronić;
 • Debaty Oxfordzkie i Saloniki Literackie;

W zależności od specyfiki zajęć proponujemy zajęcia pozalekcyjne w grupach do 10 osób, w grupach kilkuosobowych, bądź zajęcia indywidualne (języki obce, matematyka, przyroda, chemia, muzyka – nauka gry na keyboardzie i saksofonie – zajęcia wyrównawcze – oferta jest rozwojowa i jej ostateczna wersja będzie zależała od nauczycieli i oczekiwań Rodziców; niektóre z zajęć (nauka gry na instrumencie muzycznym, szachy, malarstwo itp. –  mogą być dodatkowo płatne). Oferujemy również „popołudniowe douczanki„, w trakcie których można się spotkać z nauczycielem przedmiotu tak, jak na korepetycjach.

OPIEKA I WYCHOWANIE

Najlepsze efekty w edukacji można uzyskać poprzez tworzenie pozytywnego i wspierającego kontaktu nauczyciela z uczniem. Powyższe założenie wywodzi się z koncepcji social-emotional learning kładącej nacisk na rozwój społeczno-emocjonalny w pięciu obszarach:

 1. Samoświadomości (czy potrafisz obiektywnie ocenić swoje mocne i słabe strony? Czy z optymizmem patrzysz w przyszłość?)
 2. Samokontroli (czy potrafisz radzić sobie ze stresem? Czy masz motywację do realizacji swoich celów osobistych?)
 3. Świadomości społecznej (czy rozumiesz normy etyczne i społeczne? Czy potrafisz zwrócić się o pomoc do rodziny, szkoły, czy lokalnej społeczności?)
 4. Zdolności interpersonalnych (czy nawiązujesz i utrzymujesz zdrowe relacje z osobami i grupami?)
 5. Odpowiedzialnego podejmowania decyzji (czy potrafisz dokonywać konstruktywnych wyborów?).

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Opieka nad dziećmi (w tym świetlica) w godz. od 7 30 do godz. 18 00;
 • Zajęcia lekcyjne w grupach 12 – max 16 osobowych;
 • Brak dzwonków lekcyjnych (innowacja organizacyjna w ramach walki z hałasem);
 • Brak prac domowych w klasach I-III;
 • Niezadawanie prac domowych na weekend i przerwy świąteczne/ferie zimowe;
 • Dostosowanie godzin pracy pedagoga/psychologa do godzin pracy rodziców tzn. co najmniej jeden dzień w tygodniu dyrektor oraz pedagog/psycholog dostępny w godz. 16-18.
 • Prowadzenie ścisłej ewidencji osób odwiedzających szkołę;
 • Jasno opracowany system komunikacji nauczycieli/dyrektora z uczniami/rodzicami;
 • Utworzenie think-tanku szkoły;
 • Rok szkolny podzielony na trzy/cztery semestry;
 • począwszy od klas VII zajęcia prowadzone w systemie modułowym (1,5 godz.);
 • Wspólnie opracowany i przestrzegany przez wszystkich KODEKS ETYKI;
 • Szkoła zastrzega sobie prawo do pozostawienia w gestii zatrudnionych nauczycieli autonomię w doborze metod, technik i treści nauczania stosownie do obowiązującej podstawy programowej i regulacji prawnych w sferze oświatowej.

 

 

Wszystkie badania i metaanalizy badań edukacyjnych przeprowadzonych na świecie wykazują, że dla jakości nauczania kluczowy jest klimat szkoły, jakość relacji między ludźmi, szacunek, empatia, zaufanie.

K.A. Moore i In. “Improving Outcome Measures Other Than Achievement. Child trends., AERA (Open)”, 2015,1 (2), s.1-25, dostępne w Internecie.

Civic Enterprises i in. „The Missing Piece: A National Teacher Survey on How Social and Emotional Learning can Empower  Children and Transform Schools, Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning“.