TEAMWORK SCHOOL,
to NOWE! Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa w Józefowie nad Świdrem (start we wrześniu 2019 roku).

Idea założenia szkoły wzięła się z pasji nauczania i marzeń o stworzeniu ciekawego centrum edukacyjnego, innego, niż wszystkie.  Miejsca, które bardziej przypomina dom, niż szkołę; miejsca, do którego chce się wracać i, w którym  każdy uczestnik procesu kształcenia jest ważny (pani sprzątająca również). Miejsca, w którym pracują ciekawi i kompetentni edukatorzy potrafiący przeprowadzić młodego człowieka przez kolejny etap edukacji
w miarę bezproblemowo, którzy zaszczepią w nim/ w niej ciekawość światapasje cywilną odwagę, aby zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem - dorosłością.

Przyjmujemy w swe progi uczniów bez względu na ich pochodzenie kulturowe, religijne, czy etniczne i kształcimy neutralnie światopoglądowo. Zapewniamy naukę w oparciu o autorskie programy nauczania.

 

 

METODY I TECHNIKI NAUCZANIA

W Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym opieramy się na systemie edukacji fińskiej (wg nas najbardziej skutecznym, a jednocześnie przyjaznym uczniom systemie). Ale przede wszystkim wykorzystujemy własne, bogate doświadczenie metodyczne i … zdrowy rozsądek. W młodszych klasach szkoły podstawowej opieramy się na elementach systemu Jenaplan i Montessori.

PRIORYTETY

Kształcić umiejętności niekognitywne takie jak:

 • samoświadomość,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • rozumienie zjawisk występujących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu,
 • przedsiębiorczość i samodyscyplina,
 • podstawowe umiejętności i wiedza finansowa i ekonomiczna,
 • umiejętności i wiedza na temat własnego organizmu i bezpieczeństwa zdrowotnego,
 • cywilna odwaga,
 • współodpowiedzialność za efekty w nauce,
 • kreatywność i umiejętność pracy w grupie,
 • otwartość i wrażliwość społeczna
 • szerokie zainteresowania i ciekawość świata,
 • kompetencje moralne i postawa obywatelska,,
 • umiejętność wyszukiwania i weryfikacji danych pozyskanych z Internetu,
 • umiejętność samoobrony.

które (jak się okazuje) odgrywają większe znaczenie w osiągnięciu zawodowego i osobistego sukcesu, niż formalne wykształcenie i dyplomy.

DEWIZA SZKOŁY

Teamwork is where success starts

DYDAKTYKA

 • Autorskie programy nauczania języka angielskiego, polskiego, francuskiego, rosyjskiego, geografii (wybrane zajęcia - dwujęzycznie), biologii (wybrane zagadnienia - dwujęzycznie), WOS (wybrane zagadnienia - dwujęzycznie) i matematyki;
 • Anglojęzyczny autorski program nauczania przedmiotu Environmental Studies (fakultatywnie);
 • Zajęcia „Be in blooming (w tym – edukacja seksualna);
 • Self-defence classes, czyli jak się skutecznie bronić;
 • Debaty Oxfordzkie, Saloniki Literackie, dyskusje panelowe, warsztaty;

 

WYCHOWANIE

Najlepsze efekty w edukacji można uzyskać poprzez tworzenie pozytywnego i wspierającego kontaktu nauczyciela z uczniem. Powyższe założenie wywodzi się z koncepcji social-emotional learning kładącej nacisk na rozwój społeczno-emocjonalny w pięciu obszarach:

 1. Samoświadomości (czy potrafisz obiektywnie ocenić swoje mocne i słabe strony? Czy z optymizmem patrzysz w przyszłość?)
 2. Samokontroli (czy potrafisz radzić sobie ze stresem? Czy masz motywację do realizacji swoich celów osobistych?)
 3. Świadomości społecznej (czy rozumiesz normy etyczne i społeczne? Czy potrafisz zwrócić się o pomoc do rodziny, szkoły, czy lokalnej społeczności?)
 4. Zdolności interpersonalnych (czy nawiązujesz i utrzymujesz zdrowe relacje z osobami i grupami?)
 5. Odpowiedzialnego podejmowania decyzji (czy potrafisz dokonywać konstruktywnych wyborów?).

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Zajęcia lekcyjne w grupach 12 – max 17 osobowych;
 • Brak dzwonków lekcyjnych (innowacja organizacyjna w ramach walki z hałasem);
 • Ograniczenie ilości zadawanych prac domowych;
 • Dostosowanie godzin pracy pedagoga/psychologa do godzin pracy rodziców tzn. co najmniej jeden dzień w tygodniu dyrektor oraz pedagog/psycholog dostępny w godz. 16-18.
 • Jasno opracowany system komunikacji nauczycieli/dyrektora z uczniami/rodzicami;
 • Utworzenie think-tanku szkoły;
 • Rok szkolny podzielony na trzy semestry;
 • Zajęcia prowadzone w formie warsztatów/case study, w systemie modułowym (1,5 godz.);
 • Obowiązujący wszystkich KODEKS ETYKI;
 • Szkoła zastrzega sobie prawo do pozostawienia w gestii zatrudnionych nauczycieli autonomię w doborze metod, technik i treści nauczania stosownie do obowiązującej podstawy programowej i regulacji prawnych w sferze oświatowej.

 

 

Wszystkie badania i metaanalizy badań edukacyjnych przeprowadzonych na świecie wykazują, że dla jakości nauczania kluczowy jest klimat szkoły, jakość relacji między ludźmi, szacunek, empatia, zaufanie.

K.A. Moore i In. “Improving Outcome Measures Other Than Achievement. Child trends., AERA (Open)”, 2015,1 (2), s.1-25, dostępne w Internecie.

Civic Enterprises i in. „The Missing Piece: A National Teacher Survey on How Social and Emotional Learning can Empower  Children and Transform Schools, Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning“.